Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία”

Η κοινωνική ευθύνη είναι μία από τις αξίες που χαρακτηρίζει κάθε ενέργεια της εταιρίας μας. Με σαφή αντίληψη του ρόλου μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αποδεικνύουμε την θέση μας σε τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η μέριμνα για το προσωπικό και η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη.

Ειδικότερα, σε περίοδο κρίσης η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να συντελέσει στην γενικότερη ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας και να παίξει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή. Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι κοινωνικά υπεύθυνη και να συντελεί στη διατήρηση και τη διασφάλιση των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων.

Η συνολική εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τουρισμό, έχει θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα των τουριστικών προϊόντων, στην εικόνα των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία και στους κοινωνικούς της εταίρους, στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας και στην διαφοροποίηση των επιχειρήσεων από τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας πιο «πιστούς πελάτες».

Η Ferry Center Ltd είναι προσανατολισμένη σε αυτό με logo “Προορισμός μας το ταξίδι σας».

Αν και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι τόσο διαδεδομένη στον κλάδο των τουριστικών και ναυτιλιακών εταιριών, η Ferry Center Ltd είναι ενεργή και δραστήρια στον τομέα αυτό. Μέσα από περιβαλλοντικές κοινωνικές και ανθρωπιστικές δράσεις ΕΚΕ, όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, η ανακύκλωση, οι έρανοι και οι χορηγίες σε φιλανθρωπικά σωματεία, η χορηγία για διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση του προσωπικού της, η τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η απρόσκοπτη ασφάλιση και μέριμνα για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου της κεφαλαίου, η παρακίνηση όλων προς μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την ικανοποίηση των επισκεπτών.

Επιπλέον συνεχίζουμε στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ορθές πρακτικές, για μείωση του κόστους λειτουργίας, μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού, χημικών κ.λπ. με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, και άλλα.

Η εταιρεία μας Ferry Center Ltd μέσα από τις δράσεις της και σε συνάρτηση με τις δράσεις ΕΚΕ του ομίλου ΑΤΤΙCA GROUP, προσδοκά να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει τον ρόλο της στην κοινωνία.