Πιστοποίηση ποιότητας της εταιρείας Ferry Center κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

 


Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών,
ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες του τελικού λήπτη – πελάτη.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει έμπρακτα το υψηλής ποιότητας επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας στους πελάτες της.

Το Ferry Center παραμένει προσηλωμένο στις βασικές του επιδιώξεις για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ταξιδιών και πρακτόρευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ευαισθητοποίηση στο κοινό και τους καταναλωτές για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα οι εταιρείες που εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, τα οφέλη ενός πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνουν:

  • Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων.
  • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας.
  • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση των πρώτων υλών και άλλων πόρων.
  • Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
  • Μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας.

Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς (σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο).Βελτίωση των διαδικασιών ενός οργανισμού: Τα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματωθούν πλήρως σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τόσο θέματα ποιότητας όσο και θέματα υγείας και ασφάλειας. Η πιστοποίηση των ολοκληρωμένων συστημάτων οδηγεί στη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.