Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η Ferry Center ενδυναμώνει συνεχώς την θέση της, ισχυροποιεί και αυξάνει το κύρος της, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και κινείται θετικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον του κλάδου των Τουριστικών Υπηρεσιών.

Η εταιρία έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας που είναι σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 ώστε:

  • Να διασφαλίσει την Επιχειρησιακή Συνέχεια κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκ δήλωσης περιστατικού που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρίας
  • Να είναι σε θέση να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο
  • Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας ενώπιον των πελατών της

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής  Συνέχειας μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει σαν στόχο:

  • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού
  • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας
  • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Την εξασφάλιση ενός ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις διακοπής
  • Την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας μέσω της δοκιμαστικής εφαρμογής τους
  • Την δέσμευση στην πιστή εφαρμογή των συμβατικών ρυθμιστικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων σχετιζόμενων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια καθώς και των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2019.

Η εταιρεία δεσμεύεται στην προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης της Επιχειρησιακής  Συνέχειας καθώς και στην ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εκ δήλωση περιστατικών που διακινδυνεύουν την ομαλή διεξαγωγή των κρίσιμων λειτουργιών της.

Η Διοίκηση