Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Ferry Center

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη είναι μία από τις αξίες που διέπει την αντίληψη και την πρακτική μας. Είμαστε συνειδητοποιημένοι αναφορικά με το ρόλο μας προς το κοινωνικό σύνολο και το αποδεικνύουμε σε τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η μέριμνα για το προσωπικό και η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη. Η κοινωνική ευθύνη είναι μία από τις αξίες που διέπει την αντίληψη και την πρακτική μας. Είμαστε συνειδητοποιημένοι αναφορικά με το ρόλο μας προς το κοινωνικό σύνολο και το αποδεικνύουμε σε τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η μέριμνα για το προσωπικό και η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη.

  • Προστασία περιβάλλοντος
  • Μέριμνα για προσωπικό
  • Ευαισθητοποίηση κοινού

Ειδικά, την περίοδο της κρίσης, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην γενικότερη ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας και να συνεισφέρει καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή. Μια επιχείρηση εκτός από την προσήλωση στον οικονομικό της ρόλο οφείλει να είναι και κοινωνικά υπεύθυνη και να φροντίζει για τη διατήρηση και τη διασφάλιση των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων.

Η ferry center ltd είναι προσανατολισμένη σε αυτό. Η συνολική εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τουρισμό, έχει θετικά αποτελέσματα και στην ποιότητα των τουριστικών προϊόντων, στην εικόνα των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία και στους κοινωνικούς της εταίρους, στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας και στην διαφοροποίηση των επιχειρήσεων από τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας πιο «πιστούς πελάτες».

Η ferry center ltd είναι προσανατολισμένη σε αυτό με logo “προορισμός μας το ταξίδι σας».

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι πρακτικές της είναι περισσότερο γνωστές σε άλλους κλάδους και σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  ,στην τουριστική βιομηχανία, δεν συναντάμε τέτοια εμβέλεια σε πρακτικές ούτε και σε δράσεις ,από τουριστικά-ναυτιλιακά πρακτορεία  .

Ωστόσο, η εταιρεία μας – ferry center ltd, είναι ενεργή και δραστήρια και  μέσα από περιβαλλοντικές κοινωνικές και ανθρωπιστικές δράσεις ΕΚΕ , όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, η ανακύκλωση, οι έρανοι και οι χορηγίες σε φιλανθρωπικά σωματεία, η χορηγία για διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση του προσωπικού της , η τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η απρόσκοπτη ασφάλιση και μέριμνα για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου της κεφαλαίου, η παρακίνηση όλων προς μια φιλοπεριβαλλοντική πολιτική με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, η απόλυτη ικανοποίηση των επισκεπτών και έμμεσα συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ορθές πρακτικές, η μείωση του κόστους λειτουργίας, μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού, χημικών κ.λπ. με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, και άλλα.

Η εταιρεία μας ferry center  μέσα από τις δράσεις της και σε συνάρτηση με τις δράσεις ΕΚΕ του ομίλου ΑΤΤΙCA GROUP, προσδοκά να ολοκληρώσει τον ρόλο της στην κοινωνία.